Forældre​

Hvem og hvad dækker UU Egedal?

UU Egedal Hovedstaden er det Ungdommens Uddannelsescenter (UU), der varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for unge i grundskolen og op til det 25. år i Egedal og Frederikssund kommuner.

Hvilke arrangementer kan jeg som forældre deltage i for at blive klogere på mit barns uddannelsesmuligheder? 

I UU Egedal står vi for uddannelsesaftener henvendt til 8+9 klasse i efteråret, vi arrangerer en tema-aften kun for forældre i januar hvor bl.a. optagelse.dk og andre relevante tematikker præsenteres, der er aftenåbent på uddannelsesmessen i Frederiksborgcenteret i Oktober, der afholdes åbent hus arrangementer på alle ungdomsuddannelserne og UU Vejlederne deltager ved forældremøder på skolerne. Endvidere afholdes der også webinarer på ug.dk af forskelligt tema som man kan tilmelde sig og deltage i online – se nærmere på ug.dk

Hvad er uddannelsesparathedsvurdering (UPV)?

Der foretages UPV 2 gange i 8.klasse, henholdsvis senest 1.12 og dernæst 1.5 og så igen senest 1.12 i 9.klasse. Det er et samspil mellem skole, hjem og UU Vejleder. Der vurderes ud fra 3 kritererier: de faglige,

de personlige og de sociale. Helt konkret dækker det faglige krav i 8.kl. over et snit på 4 såfremt eleven ønsker EUD, EUX, HF og et snit på 5 såfremt der ønskes STX; HHX eller HTX. I 9.klasse ændres kravet kun i forhold til EUD/EUX hvor eleven som minimum skal have 02 i snit i dansk og matematik karakterer.

Hvad er formålet med, at uddannelsesparathedsvurdere?

At skolen og UU har fokus på elever, der har brug for en ekstra indsats for at blive parate til ungdomsuddannelse. Men også at eleven og forældre har fokus på, hvad der skal udvikles, for at eleven bliver parat til en ungdomsuddannelse.

Hvad er adgangskravene på ungdomsuddannelserne?

Der er forskel på om du ønsker erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. EUD/EUX kræver 02 i snit i dine dansk og matematik karakterer og efter den nye gymnasiereform er kravet til de 3-årige gymnasiale uddannelser 5 i snit hvor den 2-årige HF kræver 4 i snit. Der er dog yderligere veje til gymnasial uddannelse og skemaet nedenfor forklarer det grafisk eller se evt. link:​

Mit barn har brug for særlig støtte på sin ungdomsuddannelse – hvad er mulighederne?

I Danmark har SPS (Special Pædagogisk Støtte) der kan søges. Du kan læse meget mere om det på www.spsu.dk

Hvor kan jeg finde yderligere inspiration?

Ug.dk er statens uddannelsesguide og her vil du kunne finde svar på det meste. Endvidere kan du se under fanen nyttige links på denne hjemmeside.

Hvem er og hvordan får jeg fat på e-vejledningen?

E-Vejledning vejleder om uddannelsesvalg via chat, mail og telefon. Kontaktoplysninger på www.ug.dk/evejledning

Hvad er en skoleudtalelse og får alle det?

Nej alle folkeskoleelever får ikke en skoleudtalelse med sig efter 9 eller 10 klasse. Det er et redskab hvor den afgivende Folkeskole har mulighed for at klæde den modtagende uddannelsesinstitution bedst muligt på til at modtage den unge. Det kan bl.a. i forbindelse med at den unge er vurderet ikke uddannelsesparat og en begrundelse herfor, hvis der er særlige hensyn der skal tages m.m.

Hvad er optagelse.dk?

Når dit barn skal søge uddannelse skal det gå igennem Optagelse.dk, som er det fælles digitale optagelsessystem. Der skal benyttes NemID. Når du går i 9../10. klasse, skal ansøgningen på www.optagelse.dk være udfyldt og afsendt senest d. 1. marts. Dette gælder uanset, hvad den unge fortsætter med efter 9./10. klasse; ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole eller andet, fx højskole, ophold i udlandet, produktionsskole eller job. Her er et link der hjælper til udfyldelse af optagelse.dk hvis ansøgeren skal videre fra Folkeskole til ungdomsuddannelse www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/optagelse

Hvad er kollektiv vejledning?

Når vores uddannelsesvejledning foregår kollektivt i din klasse, får I bl.a.: information om ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder, information om og hjælp til, hvordan I ansøger jeres ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet. Vores kollektive vejledning er også opgaver, øvelser og diskussioner om at vælge og om at blive parat til uddannelse, forberedelse af jeres besøg på uddannelser, fx før introduktionskurser (8. kl.), før Uddannelsesmessen og før brobygning (10. kl.), efterbehandling af jeres oplevelser i introduktionskurser, brobygning mv. fx om hvad oplevelserne giver til jeres valg af uddannelse og job, øvelser og opgaver i at bruge hjemmesider om uddannelser og job, bl.a. ug.dk, enkeltvis og gruppevis opgaver til afklaring af jeres interesser, ønsker, ressourcer og forestillinger om fremtidens uddannelser og job og en hel del mere…​

Hvornår er der åbent hus på ungdomsuddannelserne? 

Typisk holdes der åbent hus sidst på året og i starten af året (op til ansøgningsfrist 1. marts). Hold øje med hjemmesiden på den/de uddannelsesinstitutioner dit barn er særligt interesseret i.

Hvornår og hvad er uddannelsesmessen? 

Der afholdes årligt i oktober en uddannelsesmesse i Frederiksborgcenteret. Det er obligatorisk for elever i 8 klasse og det foregår i skoletiden hvor der sørges for bustransport til og fra messen. I 8. klasse er Uddannelsesmessen den første mulighed for at møde ungdomsuddannelserne tæt på. Og besøget er vigtigt. For i løbet af 8. klasse skal eleven i sin elevplan angive, om der overvejes en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelsesmessen kan hjælpe til at finde ud af, hvilken uddannelse der ønskes. Endvidere er der aftenåbent for forældre, ældre elever og andre interesserede. Messen er gratis og UU Egedal er naturligvis også repræsenteret her. Læs mere på dette link:

Hvad er uddannelsesaften og hvordan melder jeg mig og mit barn til?

På vores uddannelsesaften er der mulighed for at møde lærere, vejledere og elever fra en række ungdomsuddannelser i vores område samt 10. klassecentre. De fortæller bl.a. om indhold, forløb og fremtidsmuligheder i deres tilbud og uddannelser. Der kan vælges op til 3 oplæg af ½ times varighed. UU Vejlederen vil dele folder og tilmeldingsblanket ud i klasserne og der vil også sendes information om aftenen over forældreintra. Der afholdes henholdsvis 2 uddannelsesaftener i Egedal og Frederikssund kommuner hvert efterår.

Hvad er skills?

Som en del af introkurset afholdes en skillsdag i efteråret i 8. klasse. Dagen er bygget op om generel information om erhvervsuddannelserne og en skills-stafet (en praktisk opgave/udfordring). De hurtigste hold sendes videre til semi-finaler der bl.a. afholdes i Bella Center. Læs mere her:

Kan jeg forvente at en UU Vejleder deltager i forældremøder på mit barns skole? 

Ja, vi deltager i udskolingens forældremøde august/september

Hvad hvis mit barn er erklæret ikke uddannelsesparat og vi ikke er enige i vurderingen? 

I kan som forældre ønske at få genprøvet parathedsvurderingen på den ønskede uddannelse. Dvs. en optagelsesprøve. Denne vil bestå af test og samtale. Derved er den modtagende institution der afgør om de vil optage eleven. Hvis dette ønskes gør man opmærksom på de i optagelse.dk

Hvad er en overgangsmentor? 

UU Egedal tilbyder mentorordning til uddannelsesparate elever der vurderes at kunne gavne af at have en mentor de er trygge ved i overgangen til ungdomsuddannelse. Det kunne f.eks. være en lærer fra Folkeskolen der har en god relation eller en anden med pædagogisk bagrund.

Hvorfor er mit barn der ikke går i Folkeskolen mere blevet kontaktet af en UU Vejleder? 

Alle 15-17-årige har ifølge loven pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Derfor UU til opgave at kontakte dig indenfor 5 hverdage og indenfor 30 have hjulet dig i gang med et tilbud der retter sig mod uddannelse.​

Kontakt os​

UU Egedal, Hindbærvangen 224, 2765 Smørum 


E-mail: uuegedal@egekom.dk

Telefon: 72 59 89 60

Firma info

CVR: 29188386

Ung Egedal

Hindbærvangen 224, 2765 Smørum, Denmark